مهریه حق زن است که در نتیجه ازدواج و نکاح ایجاد میشود؛ مهریه یا صَداق جزو حقوق مالی زن است که پس از وقوع صیغه عقد نکاح، زن مالک مهر...

ادامه مطلب